6 Responses to Wednesday Quiz

 1. bumpaguv says:

  1. Rxf6

  1…Kh7 2. Rxf7+ Kh6 3. Rxg4 hxg4 4. Be3+ Kh5 5. Rh7#
  1…Rg1+ 2. Rxg1 Nxf6 3. Bxf6+ +-
  1…Nxf6 2. Bxf6+ Kh7 3. Rxh5+ Kg8 4. Rh8#
  1…Rxg5 2. Rh6+ Kg8 3. Rh8#

 2. Yuichi Sato says:

  (a) 1.Rxf6 Nxf6 2.Bxf6+ Kh7 3.Rxh5+ Kg8 4.Rh8#
  (b) 1.Rxf6 Rxg5 2.Rh6++ Kg8 3.Rh8#
  (c) 1.Rxf6 Rxd4?? 2.Rh6#
  (d) 1.Rxf6 Kh7 2.Rxh5+
  (d1) 2. …Kg8 3.Rh8+ Kxh8 ( 3. …Kg7?? 4.Rg6# ) 4.Rh6++ Kg8 5.Rh8#
  (d2) 2. …Kg7 3.Rg6++ Kf8 4.Rh8+ Ke7 5.Rxg4 +-
  (e) 1.Rxf6 Rg1+ 2.Rxg1 Nxf6 ( 2. …Kh7?? 3.Rxf7+ Kh6 4.Rg6# ) 3.Bxf6+ Kh7 4.Rg7+
  (e1) 4. …Kh6 5.Rg8 ( threatening checkmate with 6.Rh8# ) Bxf5 6.Rxa8 +-
  (e2) 4. …Kh8 5.Rg5+ Kh7 6.Rxh5+ Kg8 7.Rh8#  

 3. villamoros16 says:

  1) T:f6 and White wins because 1)… C:f, 2) A:f6+, 3) T:h5 and mate en the next move
  If 1…T:g5, 2) T-h6+ and mate in the next move.

 4. yelenadembo says:

  Very good!

 5. yelenadembo says:

  Well done!

 6. yelenadembo says:

  Good!

Leave a Reply