6 Responses to Monday Quiz

 1. mdchess says:

  1. Rh3 h6 2. Rxf5 Rh8 3. Rh5 gxh5 4. Qg3#

 2. Yuichi Sato says:

  (a) 1.Rh3 h6 2.Rxf5 Rh8 ( 2. …exf5?? 3.Qxh6# or 2. …gxf5?? 3.Qxh6# ) 3.Rf2 ±
  (b) 1.Rh3 Rh8 2.Rxf5 h6 ( 2. …exf5?? 3.Qh6# or 2. …gxf5 3.Qh6# ) 3.Rf2 ±
  (c) 1.Rh3 h5 2.Nxh5+
  (c1) 2. …gxh5 3.Qg5+ Kh7 ( or 3. …Kh8 4.Rxh5+ Nh6 5.Rxh6# ) 4.Rxh5+ Nh6 5.Rxh6#
  (c2) 2. …Kg8 3.Nf6+ Kg7 4.Rh7#
  (c3) 2. …Kh7 3.Nf6++ Kg7 4.Rh7#
  (c4) 2. …Kh8 3.Nf6+ Nh6 ( or 3. … Kg7 4.Rh7# ) 4.Rxh6+ Kg7 5.Rh7#
  (d) 1.Rh3 Nxe3?? 2.Rxh7#

 3. bumpaguv says:

  1. Rh3

  1…Rh8 2. Rxf5 h6 [2…gxf5 or 2…exf5 3. Qh6#] 3. Rf2 +-

  1…h6 2. Rxf5 h5 [2…exf5 and 2…gxf5 3. Qh6# and 2…Rh8 3. Rf2 +-] 3. Nxh5+ Kg8 [3…gxh5 4. Qg3+ Kh7 4. Rfxh5#] 4. Nf6+ Kg7 5. Rh7#

  1…h5 2. Nxh5+ gxh5 [2…Kg8 3. Nf6+ Kg7 4. Rh7# or 2…Kh8 3. Nf6+ Nh6 4. Rxh6+ Kg7 5. Rh7#] 3. Qg5+ Kh7 4. Rxh5+ Nh6 5. Rxh6#

 4. yelenadembo says:

  Very good

 5. yelenadembo says:

  Well done

 6. yelenadembo says:

  Very good

Leave a Reply