Ukrainian Championship 2014

Kuzubov

Kuzubov


(Photo taken from chess-news.ru)

Kuzubov won the Ukrainian championship 2014 with 7.5 out of 11, having a better tie-break than Eljanov, who finished 2nd.

Results of the 11th round

Kuzubov 6.5 1-0 6.5 Ponomariov
Eljanov 6.5 1-0 5.5 Zubov
Korobov 6 1/2 5 Ivanchuk
Bogdanovich 2.5 1-0 6 Moiseenko
Areschenko 5 1-0 3.5 Zubarev
Krivoruchko 4 1/2 3 Kovchan

Games of the round

Final standings

Kuzubov, Eljanov 7.5
Ponomariov, Korobov 6.5
Moiseenko, Areschenko 6
Zubov, Ivanchuk 5.5
Krivoruchko 4.5
Zubarev, Bogdanovich, Kovchan 3.5

Official site.

Ukrainian Championship 2014

Kuzubov, Ponomariov and Eljanov share 1st place with 6.5.

Results of the 10th round

Zubarev 2.5 1-0 6.5 Kuzubov
Moiseenko 5.5 1/2 6 Eljanov
Ponomariov 5.5 1-0 2.5 Bogdanovich
Kovchan 3 0-1 5 Korobov
Zubov 4.5 1-0 4 Krivoruchko
Ivanchuk 4.5 1/2 4.5 Areschenko

Standings after 10 rounds

Kuzubov, Ponomariov, Eljanov 6.5
Moiseenko, Korobov 6
Zubov 5.5
Ivanchuk, Areschenko 5
Krivoruchko 4
Zubarev 3.5
Kovchan 3
Bogdanovich 2.5

Games of the round

Pairings of the 11th round

Bogdanovich – Moiseenko
Kuzubov – Ponomariov
Areschenko – Zubarev
Korobov – Ivanchuk
Krivoruchko – Kovchan
Eljanov – Zubov

Official site.

Ukrainian Championship 2014

Kuzubov leads with 6.5 points, Eljanov has 6, while Ponomariov and Moiseenko have 5.5 points.

Results of the 9th round

Kuzubov 6 1/2 4 Ivanchuk
Ponomariov 5 1/2 5 Moiseenko
Krivoruchko 4 0-1 5 Eljanov
Korobov 4.5 1/2 4 Zubov
Areschenko 3.5 1-0 3 Kovchan
Bogdanovich 2.5 0-1 1.5 Zubarev

Standings after 9 rounds

Kuzubov 6.5
Eljanov 6
Ponomariov, Moiseenko 5.5
Korobov 5
Zubov, Ivanchuk, Areschenko 4.5
Krivoruchko 4
Kovchan 3
Bogdanovich, Zubarev 2.5

Games of the round

Pairings of the 10th round

Moiseenko – Eljanov
Zubov – Krivoruchko
Kovchan – Korobov
Ivanchuk – Areschenko
Zubarev – Kuzubov
Ponomariov – Bogdanovich

Official site.

Ukrainian Championship 2014

Kovchan-Kuzubov

Kovchan-Kuzubov


(Photo taken from chess-news.ru)

Kuzubov won again and is leading with 6 out of 8. Ponomariov, Eljanov and Moiseenko share 2nd with 5 points.

Results of the 8th round

Kovchan 3 0-1 5 Kuzubov
Eljanov 4.5 1/2 4 Korobov
Moiseenko 4.5 1/2 3.5 Krivoruchko
Zubarev 1.5 0-1 4 Ponomariov
Zubov 3 1-0 3.5 Areschenko
Ivanchuk 3 1-0 2.5 Bogdanovich

Standings after 8 rounds

Kuzubov 6
Ponomariov, Eljanov, Moiseenko 5
Korobov 4.5
Zubov, Ivanchuk, Krivoruchko 4
Areschenko 3.5
Kovchan 3
Bogdanovich 2.5
Zubarev 1.5

Games of the round

Pairings of the 9th round

Ponomariov – Moiseenko
Bogdanovich – Zubarev
Kuzubov – Ivanchuk
Areschenko – Kovchan
Korobov – Zubov
Krivoruchko – Eljanov

Official site.

Ukrainian Championship 2014

Kuzubov is leading with 5 points out of 7. Moiseenko and Eljanov share 2nd with 4.5 points.

Results of the 7th round

Kuzubov 4 1-0 3 Zubov
Areschenko 3 1/2 4 Eljanov
Korobov 3.5 1/2 3 Krivoruchko
Ponomariov 3.5 1/2 2.5 Ivanchuk
Zubarev 1.5 0-1 3.5 Moiseenko
Bogdanovich 2.5 0-1 2 Kovchan

Standings after 7 rounds

Kuzubov 5
Moiseenko, Eljanov 4.5
Ponomariov, Korobov 4
Areschenko, Krivoruchko 3.5
Zubov, Kovchan, Ivanchuk 3
Bogdanovich 2.5
Zubarev 1.5

Games of the round

Pairings of the 8th round

Moiseenko – Krivoruchko
Eljanov – Korobov
Zubov – Areschenko
Kovchan – Kuzubov
Ivanchuk – Bogdanovich
Zubarev – Ponomariov

Official site.